Klachtenreglement

Als bedoeld onder artikel 14, tweede lid, onder h van de Arbeidsomstandighedenwet.

Arbo.nu probeert de bij Arbo.nu aangesloten bedrijven en haar werknemers zo goed mogelijk te ondersteunen en te zorgen voor een optimale dienstverlening. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over de geboden dienstverlening. Middels dit Klachtenreglement informeren wij u over uw mogelijkheden op het moment dat u een Klacht heeft. 

 1. Kenbaarheid
  1.1 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zal onderhavig Klachtenreglement bij de Werknemer kenbaar worden gemaakt door publicatie op de website www.arbo.nu en door overlegging van het Klachtenreglement aan de Werkgever van de Werknemer.

 2. Definities
  2.1 Onder Klacht wordt in dit Klachtenreglement verstaan: een schriftelijke uiting van ontevredenheid aan Arbo.nu over de dienstverlening door een bedrijfsarts van Arbo.nu.
  2.2. Onder Klager wordt in dit Klachtenreglement verstaan: de Werknemer die een Klacht indient over de dienstverlening van Arbo.nu.

 3. Het indien van een Klacht
  3.1 Het indienen van een schriftelijke Klacht dient gemotiveerd te geschieden.
  3.2 Een Klacht dient binnen een redelijke termijn, docht uiterlijk binnen één week na het ontstaan van de Klacht, per e-mail aan Arbo.nu kenbaar te worden gemaakt door een e-mail te sturen info@arbo.nu.
  3.3 De Klacht dienst tenminste te bevatten:
  - De naam en adresgegevens van de Klager;
  - De Klacht;
  - De omschrijving van de omstandigheden waarop de Klacht betrekking heeft.

 4. Ontvangstbevestiging, onderzoek en beoordeling
  4.1 Na indiening van een Klacht, op de wijze als genoemd onder artikel 3, ontvangt Klager binnen één werkdag een ontvangstbevestiging.
  4.2 Na ontvangst van de Klacht start Arbo.nu een zorgvuldig onderzoek naar de omstandigheden en gronden van de Klacht. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door personen die niet direct betrokken zijn bij de Klacht. Alle bij de Klacht betrokken partijen zullen worden gehoord.  
  4.3 Na het horen van alle betrokken partijen beoordeelt Arbo.nu de gegrondheid van de Klacht, waarna de benodigde stappen worden vastgesteld om de Klacht naar behoren af te handelen.

 5. Procedure indienen Klacht
  5.1 De Klager wordt binnen twee weken na indiening van de Klacht schriftelijk op de hoogte gebracht over de verdere procedure van de behandeling van de Klacht.
  5.2 Arbo.nu neemt binnen vier weken na indiening van de Klacht een met redenen omklede beslissing met betrekking tot de klacht. De Klager wordt binnen vier weken na indiening van de Klacht schriftelijk op de hoogte gebracht over de genomen beslissing.
  5.3 Indien er naar aanleiding van een Beslissing, als bedoeld onder 5.2, maatregelen worden genomen door Arbo.nu zal Klager schriftelijk op de hoogte worden gebracht over de termijn waarbinnen deze maatregelen ten uitvoer zullen worden gebracht.
  5.4 Arbo.nu draagt er zorg voor dat de maatregelen binnen een redelijke termijn worden uitgevoerd.

 6. Beroepsmogelijkheid
  6.1 Indien de Klager ontevreden is over de afhandeling van de Klacht dan kan dit binnen één maand na de beslissing schriftelijk aan Arbo.nu kenbaar worden gemaakt door een e-mail te sturen aan info@arbo.nu. De Klacht wordt dan opnieuw in behandeling genomen.
  6.2  Arbo.nu zal indien een situatie als 6.1 zich voordoet op eenzelfde wijze als genoemd onder artikel 4 en artikel 5 de Klacht behandelen.

 7. Geheimhouding
  7.1 Elke Klacht wordt door Arbo.nu vertrouwelijk behandeld. Arbo.nu zal zonder toestemming van betrokkenen geen mededelingen doen aan derden met betrekking tot de Klacht.

 8. Slotbepaling
  8.1 Indien een Klager nog vragen heeft met betrekking tot het Klachtenreglement dan kan de Klager zich wenden tot Arbo.nu via het e-mailadres info@arbo.nu.

Wilt u meer weten over het klachtenreglement?

Laat dan hier uw mailadres of telefoonnummer achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een vrijblijvende afspraak of een prijsopgaaf.

versturen

De 4 diensten van ARBO.NU om verzuim en verzuimkosten
te beperken.